คาถาพระฉิมพลีใหญ่

คาถาพระฉิมพลีใหญ่ 
ถ้าใครสวดได้ทุกวันตลอด ๓ เดือน จะเกิดผลอันใหญ่ ลาภสักการะ จะไหลมาเทมาเป็นมหานิยมอันยิ่งใหญ่อันประเสริฐ ถ้าจะคมนาคมไปไหมมาไหนจะเกิดผลยิ่ง คิดอะไรจะสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ แล

บทคำนมัสการ 
อุกาสะ ข้าพเจ้าขออาราธนา พระฉิมพลี จะมหาเถโร นามะ อินทา พรหมา จะ ปูชิโต 
สุระโห คะตา เยเภราชา มะนุสสา อิตถีลาภา กะโรนตุ เม อะหัง วันทามิ สัพพะทา ฯ
พระฉิมพลีรุกขา จะ มหาเถโร นามะ พรหมา อินทะโชตะ จะ เทวะตา มะนุสสา 
สัพพะลาภา สัพพะอิตถิยา ปิยา มะมะ ฯ
เริ่มสวด

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง พุธโธ ลาภัง ธัมโม ลาภัง สังโฆ ลาภัง สัพพะทุกขัง วินาสสันติ โสราหูเกตุถัง จะมหาลาภัง สัพพะสุขัง ปิยัง มะมะ

ฉิมพลี จะมหาเถโร อายัสสะมะโต อะจินตายะ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สัพเพ ชนา 
มหาชนา อิตถีชนา สัพพะชนา ภวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหาลาภัง พุทธะจิตตัง จะ มหาลาโภ พุทธะธัมโม จะ มหาลาภัง 
พุทธะจิตตัง จะ มหาสิทธิธัง สัพพะลาภัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สะเทวะมนุสานัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหาเถโร สุวัณณะมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สัพเพ ชนา พะหูชนา 
อิตถีชนา สัพพะชนา ภะวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหาเถโร ระชะตะมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สัพเพ ชนา พะหูชนา 
อิตถีชนา สัพพะชนา ภะวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหาเถโร จัตตาวัตตังมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สัพเพ ชนา พะหูชนา 
อิตถีชนา สัพพะชนา ภะวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหาเถโร โภชนียังมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สัพเพ ชนา พะหูชนา 
อิตถีชนา สัพพะชนา ภะวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหาเถโร ขาทนียังมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สัพเพ ชนา พะหูชนา 
อิตถีชนา สัพพะชนา ภะวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหานามัง พุทธะจิตตัง จะ มหาลาโภ พุทธะธัมโม จะ มหาลาภัง 
พุทธะสังฆัง จะ มหาสัจจัง สัพพะลาภัง สะมาระกัง สะพรัหมะกัง สะเทวะมนุสานัง
สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหาเถโร อาหาระมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สัพเพ ชนา พะหูชนา 
อิตถีชนา สัพพะชนา ภะวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหาเถโร สะปิณฑะมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สัพเพ ชนา พะหูชนา 
อิตถีชนา สัพพะชนา ภะวันตุ เม

ฉิมพลี จะ มหาเถโร เภสัชชะมามา อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ สัพเพ ชนา พะหูชนา 
อิตถีชนา สัพพะชนา ภะวันตุ เม ฯ
 

 

 

Visitors: 21,427