คาถาพระสีวลีหลวงปู่หงษ์


คาถาบูชาพระสิวลี
พระสิวลีเป็นพระเถระที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่า เป็นพระอรหันต์ที่เลิศทางลาภสักการะ มากมายหากผู้ใด มีพระสิวลีไว้บูชา ประจำบ้านเรือนจะนำโชคมหาลาภ มาสู่ท่านผู้บูชา ในธุรกิจ การค้า หรือเคหะสถานบ้านเรือนหากได้บูชาพระสิวลีแล้วจะสำเร็จดั่งปรารถนา
การบูชามีดังนี้
ให้บูชาด้วยดอกบัว 9 หรือ 5 ดอก หรือพวงมาลัยดอกไม้ ธูปหอม นำพวงมาลัย หรือดอกไม้ใส่พานถวายหน้ารูปเคารพแทนองค์พระสิวลี จุดธูป แล้วว่าพระคาถาดังนี้
ตั้งนะโม 3 จบ
สิวลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสรโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สิวลี จะมหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ ตัง สะทา
สิวลี เถระคุณัง เอตัง โสตถี ลาภัง ภะวันตุ เม เสร็จแล้ว ปักธูป กราบ 3 ครั้งและสวดบทนี้ เพื่อ ขอลาภจากองค์พระสิวลี (โดย หลวงพ่อเกษม เขมโก จังหวัดลำปาง)
ตั้ง นะโม 3 จบ
สิวะลี มะหา เถรัง วันทามิ ( 3จบ )
มะหาสิวลี เถโร มะหาลาโภ โหติ มะหาสิวลี เถโร ลาภัง เท เท ถะ ( 3 จบ )
แล้วอธิฐาน ขอเรื่องโชคลาภโดยตรง เคล็ดลับ ทุกวัน พฤหัสบดี หากสะดวก ควรหาน้ำผึ้ง ใส่จอกเล็ก ถวายองค์พระสิวลี หรือหากถวายทุกวันได้ยิ่งดี จะทำให้ท่านบังเกิดโชคลาภ อย่างเห็นได้ชัด และเป็นเคล็ด เพื่อให้เงินทองไหลมาเทมา และท่านจะไม่ตกทุกข์ได้ยากเลยในชีวิต เพราะพระสิวลีได้ถวายน้ำผึ้งแก่พระพุทธเจ้ากัสสปะ ด้วยอานิสงค์นี้เองทำให้ท่านได้เป็นพระอรหันต์ที่เลิศในทางมีลาภมาก

หลวงปู่หงษ์ คาถาต่างๆ

วิธีบูชากุมารทอง หลวงปู่หงษ์

ตั้งนะโม 3 จบ จุดธูป 5 ดอก บอกพระภูมิ-เจ้าที่ หรือตี่จูเอี๊ย เพื่อขออันเชิญกุมารทอง...เข้าบ้านเรือนเพื่อเป็นศิริมงคล คุ้มครองป้องกัน บันดาลโชคลาภ ทำการค้าให้เจริญ 

จุดธูป 5ดอก ภาวนา"นะเมติปะจะขะ" 9 จบ ถวาย นม น้ำแดง ยาคูล ขนม กล้วย(เท่าที่มี หรือหาได้) แล้วตั้งจิตอธิฐาน ขอพรตามความปราถนา ทรัพสมบัติทั้งหลาย ยกให้กุมารทอง เป็นผู้คุ้มครองดูแลรักษา และช่วยหามาเพิ่มเติมด้วยเถิด

คาถาอาราธนา ตะกรุดน้ำ

ตั้งนะโม 3 จบ "นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ"9-12 จบ

คาถาอาราธนา ตะกรุดดิน(ตะกรุดขอมดำดิน)

ตั้งนะโม 3 จบ "นะโมพุทธายะ มะพะทะนะ จะภะกะสะ นะเมติ" 9-12 จบ

คาถาอาราะนา ตะกรุดไฟ(ตะกรุดเตโช)

ตั้งนะโม 3 จบ "นะโมพุทธายะ พะทะนะมะ จะภะกะสะ นะเมติ"9-12 จบ

คาถาอาราธนา ตะกรุดลม(ตะกรุดวายุ)

ตั้งนะโม 3 จบ "นะโมพุทธายะ ทะนะมะพะ จะภะกะสะ นะเมติ"9-12 จบ 

คาถาอาราธนา ตะกรุดชัยวรมัน

ตั้งนะโม 3 จบ"นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ อะภะอะ นะเมติ"9-12 จบ

คาถาอาราธนา พญาเสือดำ

ตั้งนะโม 3 จบ"ยะขังนิขังวา อะภะอะ สิงหะละหุ นะเมติ"9-12 จบ

คาถาอาราธนาพระยาพาลี

ตั้งนะโม 3 จบ "กัตตะ วุตตะ นะเมติ"9-12 จบ

คาถาพระพิฆเนศ

ตั้งนะโม 3 จบ"โอมนะมัสสะ ปัตตะเยนะมะ โอมมหาเทวะ มหาสะการัม มหาพิฆะเนศสะการัม วิญญานัง โฮม ทีปัง ธูปังปุบผัง นะโมนะมัสสะการัม"

คาถาหัวใจพระพิฆเนศ

"โอม พระพิฆเนศ สายะ นะโมพุทะยะ นะเมติ"

คาถาบูชาปฐมครูปู่ตาไฟ

ตั้งนะโม 3 จบ"โอม นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ นะเมติ ฦ ฦา ฤ ฤา นมัสสิตวา หลวงปู่ตาไฟ สิทธิเตโช มหาปุญโญ มหายะโส มหาลาโภ อิทธิ ฤทธิ ประสิทธิเม"

คาถาบูชาพระสิวลี

ตั้งนะโม 3 จบ "อิมัง อัคคีทานัง ปัพผัง พระสิมพะลี จะมหาเถรัง 

พุทธังปูเชมิ ธัมมังปูเชมิ สังฆังปูเชมิ

สิมพะลี นันทะเถรัสสะ เอตะพัตตัง สัพพะธะนัง

สาริกะธาตุ พุทธรูปปัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

พระคาถาหัวใจพระสิวลี

นะชาลีติ ประสิทธิลาภา ปะสันนะจิตา สะทาโหติ ปิยังมะมะ 

สัพเพชะนา พะหูชะนา สัพเพทิสา สะมาคะตา กาละโภชนา

วิกาละโภชนา อาคัจฉันติ ปิยังมะมะ

พระคาถานี้หากเราจะไปหาลาภที่ไหน ให้ภาวนาไปเถิด จะทำให้มีลาภผลดีนักแล

คาถาตะกรุดอุปคุปต์ อุดปืน

อุปปะ คุตโต จะมหาเถโร อุทะง อัทโธ นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ

คาถาพญาเต่าเรือน(เต่ากัสโป)

"นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะเมติ"9-12 จบ

คาถาลูกกรองพรหมปัญโญ

"นะโมพุทธายะนะมะพะทะ นะเมติ"9-12 จบ 

คาถาท้าวเวสสุวรรณ

"เว
สสะ พุสะ นะมะพะทะ จะภะกะสะนะเมติ"

ถ้ามีวัตถุมงคลของหลวงปู่หงษ์ ห้ามกินเหล้าเด็ดขาดนะครับ ออกไปกินเหล้าแล้วไม่ใส่ของไปก็เสื่อม

 

Visitors: 21,520