คาถาพระสีวลีมหาลาภ หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว

พระอรหันต์มหาสาวกผู้เป็นเอกทัตคะแห่งโชคลาภ เงินทอง 
เต็มเปี่ยมด้วยลาภสักการะไหลมาเทมาไม่ขาดสาย 
ตำราหลวงปู่กาหลงแท้ ๆ ที่ท่านบันทึกไว้

พระคาถาบูชา
ตั้งนโม 3 จบ 
 นะชาลีติฉิมพะลีจะมหาเลโร ลาภะลาโภ จะเทวตา จะลาภานัง 
สัพพะเสน่หัง สัพพะเสน่หา เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา 
อิติปิโส ภะคะวา พุทโธจะมหาลาโภ ธัมมังจะมหาลาโภ สังโฆจะมหาลาโภ 
พุทธังจะมหาปัตตัง ธัมมังจะมหาปัตตัง สังฆังจะมหาปัตตัง 
พุทธังจะมหาลาภัง ธัมมังจะมหาลาภัง สังฆังจะมหาลาภัง 
นโมพุทธายะ นะจงเสด็จมาอยู่ทางซ้าย ทาจงเสด็จมาอยู่ทางขวา คือดวงหทัย 
พุทธังคือแก้วทั้ง5 จงเสด็จมาอยู่ในปากของข้าพเจ้า 
เมื่อข้าพเจ้าเจรจาให้มันละล้าละลัง สัพพะลาภังประสิทธิ์เม
นะชาลีติ เอหิ เอหิ จิตตัง นามะอิตถี ยังวา 
เอหิ เอหิ จิตตานามะ ราชาวา เอหิ เอหิ ลาภัง 
เอหิ เอหิ จิตตะวิญญาณ เอหิ เอหิ กายะวิญญาณ 
เอหิ เอหิ ธาตุวิญญาณ เอหิเอหิ รูปะวิญญาณ 
เอหิ เอหิ จงเรียกเอามาทั้งรูปะขันธ์5 
จงเรียกเอาด้วยธาตุทั้ง4 เอหิ เอหิ มโนจิตตะวิญญาณธาตุ
นะชาลีติฉิมพะสีนัง พระฉิพพะลี พระผู้เป็นเจ้าจงเสด็จบันดลเข้าไปสู่ดวงจิต เข้าไปสู่ดวงใจ 
ทั้งหญิงทั้งชายให้รักให้ใคร่ ต้องจิตต้องใจ ต้องให้มันมาหาเอหิ เอหิ อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เอหิจิตตังปิยังมะมะ 
จงเรียกเอามาทั้งสรรพสิ่งของทั้งปวงให้มันไหลมาดั่งแม่น้ำคงคา ไหลมาเนืองนอง 
ลาภเงินลาภทองลาภสรรพสิ่งของ มั่งคั่งเงินทอง 
มุมะมิ มูละมุมะมิ มูละมาโภคา โภคัง มั่งคั่ง สุขัง ธนัง สัจจัง ลาภัง 
ขิปปะ ขิปปัง จิตตะ วิญญานัง มาสู่ข้าพเจ้า

สิทธิการิยะ 
พระคาถาบูชาพระสีวลีนี้อาจจะยาวสักหน่อย แต่ก็เป็นพระคาถาดั้งเดิม
ในตำราที่เขียนด้วยลายมือหลวงปู่กาหลงแท้ ๆ เมื่อประมาณ พ.ศ. 2490 
ที่ท่านได้ร่ำเรียนวิชาคาถาอาคมจากครูบาอาจารย์ต่าง ๆ และจดบันทึกไว้ 
สำหรับพระคาถาพระสีวลีนี้นับว่ามีความสำคัญต่อหลวงปู่ท่านมาก เพราะเหตุว่า 
พระคาถาพระสีวลีนี้ ท่านได้สวดภาวนาทุกวันทุกค่ำเช้า ท่านจึงมีลาภสักกะปัจจัย

Visitors: 21,426