โมรปริตร

บทสวดในตอนเช้า...
( เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้า นกยูงโพธิสัตว์จะกล่าวคำนมัสการว่า ..)


อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส 
ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง
ตะยัชชะ คัตตา วิหะเร มุ ทิวะสัง
 

เมื่อนกยูงโพธิสัตว์กล่าวคาถาแรกไหว้พระอาทิตย์ที่ขึ้นในยามเช้าแล้ว
จึงกล่าวคาถาบทที่2 นมัสการพระพุทธเจ้าในอดีต และพุทธคุณของพระองค์ดังนี้ 


"เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม"
"เต เม นะโม"
"เต จะมัง ปาละยันตุ"
"นะมัตกุ พุทธานัง"
"นะมัตกุ โพธิยา"
"นะโม วิมุตตานัง"
"นะโม วิมุตติยา"
"อิมังโส ปะริตตัง กัตตะวา โมโร จะระติ เอสะนา"บทสวดในตอนค่ำ
"อะเปตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะ วัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส"
"ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุรัตติง"


นกยูงทองกล่าวคาถาแรกไหว้พระอาทิตย์อัสดง จึงกล่าวคาถาที่ 2 
นมัสการอดีตพุทธะและพุทธคุณ เช่นเดียวกับตอนเช้าดังต่อไปนี้ 

"เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม"
"เต เม นะโม"
"เต จะมัง ปาละยันตุ"
"นะมัตกุ พุทธานัง"
"นะมัตกุ โพธิยา"
"นะโมวิมุตตานัง"
"นะโม วิมุตติยา"
"อิมังโส ปะริตตัง กัตตะวา โมโร วาสะมะ กัปปะยีติ"


**การสวดพระโมรปริตรนี้นั้น เมื่อคื่นนอนชำระล้างร่างกายแล้ว ก่อนออกจากบ้านสวดพระคาถาโมรปริตรท่อนเช้าหนึ่งจบ

ครั้นเมื่อเย็นกลับมาถึงบ้าน อาบนำ้ชำระร่างกายกินอาหารแล้วจึงสวดโมรปริตรท่อนค่ำอีกหนึ่งจบจึงเข้านอน**

ทำได้เช่นนี้ จะแคล้วคลาดจากภัยทั้งหลาย ไม่ตายโหงด้วยอาการสยดสยอง


  • บทสวดมนต์ (ฉบับวัดท่าซุง) คำขอขมาพระรัตนตรัยนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสส...

  • คำว่าสติปัฏฐานแปลว่าที่ตั้งของสติคือการตั้งสติกำหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตามความเป็นจริง คือ ตามที่สิ่งนั้นๆ มันเป็นของมัน ประกอบด้วย 1.การตั้งสติกำหนดพิจาราณากาย(กายาน...

  • หลวงตาม้าบอกว่า การอธิฐานจิตทรงอิทธิบาท4 อายุย่อมยืนยาวไปถึง1กัปป์ ความหมายของอิทธิบาท 4 “อิทธิบาท 4” หากว่ากันตรงตัวตามคำหลักคำอธิบายของพระพุทธศาสนานั่นคือ “หนทางหรือรากฐานสู...

  • วัฏฏกปริตร อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิต๎วา ธัมมะพะลัง สะริต๎วา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะม...
Visitors: 22,513