“นะโม โพธิสัตโตฯ”คาถา…หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

นะโม 3 จบ..
นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา


  เป็นคาถาหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด โดยมีคติความเชื่อสืบต่อกันตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบันว่า “อานุภาพแห่งพระคาถานี้ ประมาณมิได้เลย 
ภาวนาก่อนออกเดินทาง เป็นแคล้วคลาดปลอดภัย ภัยอันตรายไม่กล้ำกลาย

ทั้งนี้ หากถอดคำแปลคาถาหลวงปู่ทวด แยกออกมาแต่ละตัว มีความหมายที่น่าสนใจ ดังนี้..


“นะโม” หมายถึง พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นใหญ่กว่ามนุษย์ เทพยดา พราหมณ์ มาร ยักษ์ และสัตว์ทั้งปวง

นอกจากนี้แล้ว “นะโม” แปลว่า “นอบน้อม” ดังคำแปลที่แปลไว้ต้นหมวดพุทธว่า “ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า” ทั้งนี้ หลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถร ท่านได้ชี้แจงไว้ในหนังสือมุตโตทัย ถึงที่มาที่ไปของ “นะโม” สรุปพอสังเขปได้ว่า

นะ คือ ธาตุน้ำ ซึ่งมาจากแม่
โม คือ ธาตุดิน ซึ่งมาจากพ่อ

ทั้งสองธาตุนี้ผสมกันจึงเกิดเป็นตัวเรา โดยมีธาตุไฟและธาตุลมเข้ามาอาศัยภายหลัง นะโม จึงสำคัญเพราะเป็นธาตุตั้งต้น และเมื่อครั้งหมดธาตุลมและธาตุไฟ ทุกอย่างก็จะสลายคืนธรรมชาติ ด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ว่า “นะโม” นอกจากจะแปลตรงตัวว่า “นอบน้อม” แล้วยังมีความหมายเชิงลึกเช่นนี้อีกด้วย

Visitors: 21,427